Vedtægter

Vedtægter for Vamdrup Familie og Firma Sport.
Godkendt på generalforsamling den 9.3.2011

§ 1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Vamdrup Familie & Firma Sport. Stiftet den 28. oktober 1968. Foreningens signatur er VFFS.

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune

§ 3. Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem familien og arbejdspladsen at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

 

§ 4. Organisationsforhold:

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter samt retningslinier.

§ 5. Medlemskab:

5.1. Foreningen, der er åben for alle, optager personer fra firma-, etats- og brancheidrætsklubber, der er hjemmehørende i Vamdrup og omegn, samt disses familier. Ved familier forstås: Ægtefæller eller samlever og deres børn, indtil det fyldte 14 år, under forudsætning af, at de har fælles postadresse.

5.2. Endvidere optages personer som enkeltmedlemmer til individuel- og holdidræt.

5.3. Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 6. Udmeldelse:

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til Forretningsudvalget og træder i kraft ved modtagelsen af en bekræftelse herfra.

§ 7. Ordinær generalforsamling:

7.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

7.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

8.1. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når Forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden.

8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af Forretningsudvalget senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel vedlagt dagsorden.

§ 9. Afstemninger:

9.1. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægter.

9.2. Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

9.3. Kun fremmødte har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

9.4. Skriftlig afstemning skal foretages, blot 1 medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

9.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.2., kan komme til afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

9.6. Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under punktet eventuelt.

§ 10. Valg:

10.1. Valgbarhed til Forretningsudvalget (FU) opnås, når et medlem er fyldt 18 år. Valgbarhed til udvalg opnås, når et medlem er fyldt 16 år.

10.2. Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af:
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- 1 FU – medlem

10.3. I lige år vælges formand og sekretær. I ulige år vælges næstformand, kasserer og ét FU – medlem.

10.4. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant til forretningsudvalget.

10.5. Generalforsamlingen vælger personer til de af FU nedsatte udvalg. I lige år vælges for de enkelte udvalg én mere end halvdelen af medlemmerne i udvalget. I ulige år vælges for de enkelte udvalg én mindre end halvdelen af medlemmerne i udvalget.

10.6. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert år.

10.7. Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

10.8. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§ 11. Forretningsudvalget (FU):

11.1. FU har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden.

11.2. FU er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af FU – medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede.

11.3. Alle afgørelser i FU træffest ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan et medlem af FU forlange skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12. Bestyrelsen:

12.1. Bestyrelsen består af FU og udvalgsformændene.

12.2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre referat over sine møder, der afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

12.3. Bestyrelsesmødet skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

12.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

12.5. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

§ 13. Udvalg:

13.1. Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter FU det for arbejdet nødvendige antal udvalg.

13.2. Et udvalg skal minimum bestå af 3 medlemmer.

13.3. Udvalgsmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling.

13.4. Udvalgene konstituerer sig selv med formand og evt. økonomi ansvarlig.

13.5. FU udarbejder retningslinier for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer.

§ 14. Ad hoc udvalg:

14.1. FU kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

14.2. Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg.

14.3. FU udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinier for disse.

§ 15. Medlemspligter:

15.1. Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne vedtægter, retningslinier og bestemmelser.

15.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer og hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter, indtil forholdene er bragt i orden.

§ 16. Tegningsret:

16.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

16.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal i FU.

16.3. Foreningen hæfter kun med sin formue, FU samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§ 17. Kontingent:

17.1. Kontingent, der opdeles i et grundkontingent og et aktivitetskontingent fastsættes hvert år således:
a. Grundkontingent fastsættes af repræsentantskabet
b. Aktivitetskontingent indstilles af de enkelte udvalg og godkendes af FU.

17.2. Grundkontingentåret går fra 1. maj. Til 30. april. Grundkontingent opkræves én gang om året. Ved indmeldelse i løbet af året betales der fuldt kontingent.

17.3. Forretningsudvalget har beføjelse til at forhøje aktivitetskontingentet med det formål at sikre foreningens drift.

17.4. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen

17.5. Kontingentrestance, der ikke er betalt senest ved sæsonens afslutning, medfører automatisk fortabelse af medlemskabet.

§ 18. Regnskab og revision:

18.1. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status.

18.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt orienterer om næste års budget på generalforsamlingen.

18.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest 8 dage før generalforsamlingen.

18.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinier godkendt af generalforsamlingen.

18.5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens diverse konti, herunder bank- og girokonti.

18.6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§ 19. Eksklusion:

19.1. Et enigt forretningsudvalg kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt ikke overholder foreningens vedtægter og retningslinier eller udviser grov usportslig optræden ved stævner og turneringer.

19.2. Ligeledes kan et flertal i forretningsudvalget ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse bevisligt arbejder til skade for foreningen.

19.3. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling.

19.4. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 20. Våbenpåtegning:

20.1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtiget til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

20.2. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.

§ 21. Doping:

21.1. Foreningen er gennem sit medlemskab af DFIF underlagt forbundets gældende dopingregulativ.

21.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.

21.3. Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til DFIFs dopingregulativ.

§ 22. Vedtægtsændringer:

22.1. Forslag til ændringer i vedtægter kan indstilles af såvel FU, bestyrelse, udvalg og medlemmer.

22.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves det flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

22.3. FU er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders eller organisationers krav, uden at § 22.2. behøver gå i opfyldelse.

§ 23. Foreningens opløsning:

23.1. Opløsning af foreningen kan kun ske når 2/3 af de fremmødte medlemmer på én i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

23.2. Ved eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

23.3. Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, afgør flertallet af de fremmødte, hvilke almennyttige idrætsformål pengene skal gå til.

23.4. Det afgående FU har pligt til at forestå afviklingen af foreningen.

Godkendt på generalforsamling d. 21. feb. 2006 ________________________ ________________________ Formand: John Eriksen Dirigent: Per Rasmussen
Retningslinier for folkevalgt revisor

Vamdrup Firma Sport

 

 

 1. Revisoren:
  Som person må han/hun ikke selv være medlem af bestyrelsen eller udvalg, eller i øvrigt stå i et afhængighedsforhold til disse organer, som kan udsætte ham/hende for pres eller interessekonflikter.

 2. Ombudsmand:
  Revisoren må ikke i sit arbejde acceptere instrukser fra bestyrelsen. Han/hun er medlemmernes ombudsmand overfor den daglige ledelse, og som sådan aldeles uafhængig af bestyrelsen.

 3. Opgaver:
  1. Revisoren skal granske og efterprøve regnskabets rigtighed i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger. Formålet er at finde eventuelle fejl eller forsømmelser.
  2. Den almindelige revision skal sikre, at regnskabet giver et klart billede af de reelle forhold. Revisoren skal således påse, at regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag og at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede, herunder realistisk værdiansat.
  3. Revisoren skal ved selvsyn konstatere indestående på foreningens diverse konti, herunder bank- og girokonti.
  4. Revisoren kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

 4. Krav:
  Revisoren har krav på alle nødvendige oplysninger fra bestyrelsen, og på at få alt relevant materiale udleveret. Revisionen foretages og afsluttes hvert år inden 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 5. Magtmidler:
  Revisorens magtmidler er retten til at gøre anmærkninger i det af bestyrelsen fremlagte regnskab. Arbejdet skal ende op i en revisorpåtegning eller en revisorberetning. En påtegning skal anføres på selve regnskabet. En beretning er et bilag, der vedlægges regnskabet.

 6. Nægte underskrift:
  Revisoren kan i særlige situationer nægte at underskrive et regnskab. Hvis der er disponeret på en måde, som kan virke straf- eller erstatningspådragende, skal revisoren gøre generalforsamlingen opmærksom herpå.

Ændret af generalforsamlingen den 20. 02. 2007.